Klauzula informacyjna dla klientów: Firma Deloch, Piotr Deloch, Katowice, ul. Gliwicka 199
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Deloch, Piotr Deloch, Katowice, ul. Gliwicka 199
2) kontakt do Administratora Danych Osobowych – deloch@deloch.pl.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i zgodnie z następującymi przepisami
prawa:
 Celem dokonania usługi renowacji felg,
 Celem dokonania usługi naprawy lub serwisowania samochodu
 zawarta z Panią/Panem umowa (zlecenie) lub działanie prowadzące do zawarcia takiej umowy na
podstawie art.734 [§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. § 2. W braku odmiennej umowy zlecenie
obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia
przepisom o formie pełnomocnictwa], ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 459 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub
inny okres wynikający m.in. z udzielonej gwarancji na usługę lub do czasu odwołania zgody
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi/umowy
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania
Katowice, dnia 25 maja 2018 r.
Administrator

Aby móc w pełni przeglądać tą stronę musisz wyrazić zgodę na naszą Politykę Prywatności dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close